Oferta

Home

City Kart 4/1

City Kart 3/2

City Kart 3/1

City Kart Kid 4/1

City Kart Riksza

Galeria

Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    CITY KART RIKSZA

Prezentowany model rikszy zosta³ zaprojektowany do przewozu osób oraz do celów reklamowych.

Konstrukcja rikszy pokryta jest dwuwarstwow¹ pow³ok¹ lakieru proszkowego.

WYPOSA¯ENIE

Daszek z funkcj¹ szybkiego monta¿u, demonta¿u.

Tapicerowana kanapa o szerokoœci 100 / 120 cm

Sk³adany podnó¿ek u³atwiaj¹cy wsiadanie i wysiadanie przewo¿onych osób sterowany dŸwigni¹

Wzmocnione 26 calowe obrêcze kó³ z wysokociœnieniowymi oponami do 4.5 atmosfer.

Dwufunkcyjna kierownica

Hamulec ko³a tylnego oraz zintegrowany hamulec kó³ przednich wraz z hamulcem postojowym.

Przerzutka 3/6

Max waga przewo¿onych osób 300 kg

Prezentowany model rikszy to model podstawowy

W opcji rozszerzonej mo¿e byæ dedykowany do przewo¿enia osób niepe³nosprawnych z jednoosobowym regulowanym fotelem wyposa¿onym w pod³okietniki oraz pasy bezpieczeñstwa

Produkujemy równie¿ riksze do przewozu towarów oraz jako mobiln¹ ma³¹ gastronomiê. Np. Fast food lody napoje

Riksze mog¹ byæ wyposa¿one w wspomagaj¹cy napêd elektryczny.

Ponadto wykonujemy riksze w/g indywidualnego projektu klienta.

Na wszystkie produkowane przez nasz zak³ad pojazdy udzielamy 24 miesiêcznej gwarancji.

Zapraszamy do wspó³pracy.

 

 


 

Copyright © 2012 Artur. Wszystkie prawa zastrze¿one. Grafika i kod autorstwa Artur