Oferta

Home

City Kart 4/1

City Kart 3/2

City Kart 3/1

City Kart Kid 4/1

City Kart Riksza

Galeria

Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    CITY KART KID CK-4/1 czteroko³owy jednoosobowy

    Pojazd przeznaczony dla dzieci do 7-miu lat.

    Maksymalne obci¹¿enie 45 kg

    Wymiary 1200x660x600 mm

    Waga 18 kg

    Pojazd dedykowany do eksploatacji w wypo¿yczalniach jak i w oœrodkach rehabilitacyjnych.

    Mo¿liwoœæ realizacji zamówieñ dla osób rehabilitowanych  uwzglêdniaj¹c  indywidualne wymiary jak i po³o¿enie k¹ta siedzenia czy kierownicy.

    Gokart wyposa¿ony jest w pompowane ko³a

    Hamulec tylni

    Wolnobieg

    Regulowane siedzenia w 3 po³o¿eniach

    Wszystkie elementy metalowe pokryte farbami proszkowymi.

 

 


 

Copyright © 2012 Artur. Wszystkie prawa zastrze¿one. Grafika i kod autorstwa Artur