Oferta

Home

City Kart 4/1

City Kart 3/2

City Kart 3/1

City Kart Kid 4/1

City Kart Riksza

Galeria

Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    CITY KART CK-3/1  trójko³owy jednoosobowy

    Pojazd przeznaczony dla osób powy¿ej 10-ciu lat .

    Maksymalne obci¹¿enie 120 kg

    Wymiary 1750x800x1000

    Waga  41-43 kg [ opcja ]

    Pojazd dedykowany do eksploatacji w wypo¿yczalniach jak i w oœrodkach rehabilitacyjnych .

    Mo¿liwoœæ realizacji zamówieñ dla osób rehabilitowanych  uwzglêdniaj¹c  indywidualne wymiary jak i po³o¿enie k¹ta siedzenia czy kierownicy .

    Gokart wyposa¿ony jest w pompowane ko³a

    Hamulec tylni

    Wolnobieg - z opcj¹ przerzutki 5-7 biegowej

    Regulowane po³o¿enie siedzenia  12 pozycji .

    Wszystkie elementy metalowe pokryte farbami proszkowymi.

 


 

Copyright © 2012 Artur. Wszystkie prawa zastrze¿one. Grafika i kod autorstwa Artur