Oferta

Home

City Kart 4/1

City Kart 3/2

City Kart 3/1

City Kart Kid 4/1

City Kart Riksza

Galeria

Kontakt

 

 

 

 

Firma MET-MARK specjalizuje siê w produkcji nietypowych elementów z³¹cznych i œrubowych.

Szeroki asortyment oferowanych wyrobów oraz obecnoœæ na rynku krajowym i zagranicznym od 1992 roku klasyfikuje nas w grupie czo³owych producentów krajowych w tej bran¿y. Zdobyte doœwiadczenie w produkcji metalowej oraz posiadany potencja³ wytwórczy sk³oni³ nas do uruchomienia nowej produkcji, która równolegle i systematycznie siê rozwija. Oprócz za³o¿eñ ekonomicznych nasz¹ myœl¹ przewodni¹ jest to, aby oderwaæ nasze dzieci od biernego sposobu spêdzania wolnego czasu przed komputerem czy telewizorem, a zaproponowaæ alternatywn¹ formê, która bêdzie bawiæ, w³aœciwie stymulowaæ rozwój fizyczny czy rehabilitowaæ.

Naszym mottem, a zarazem strategi¹ sprzeda¿y jest to, aby oferowane pojazdy charakteryzowa³y siê dobr¹ jakoœci¹ i dostatecznym wyposa¿eniem, które zagwarantuje wysokie bezpieczeñstwo podczas eksploatacji.

Natomiast ograniczenie w stosowaniu niepotrzebnych gad¿etów w standardowych wersjach umo¿liwi zaproponowanie Pañstwu przystêpnej, a zarazem konkurencyjnej ceny.

Oto nasza strategia.

Zapraszamy do wspó³pracy

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2012 Artur. Wszystkie prawa zastrze¿one. Grafika i kod autorstwa Artur